Dao phay ngón nguyên khối

Dao phay ngón dòng KM(~50hrc)

Dao phay ngón nguyên khối

Dao phay ngón dòng KPM (50-60 Hrc)

Dao phay ngón nguyên khối

Dao phay ngón dòng SKM(Mini~50Hrc)

Dao phay ngón nguyên khối

Dao phay ngón dòng SPM(mini 50~60HRC)

Dao phay ngón nguyên khối

Endmills for Aluminum