CÁN TIỆN LẮP MẢNH T

Cán dao lắp mảnh TN

CÁN TIỆN LẮP MẢNH V

Cán dao lắp mảnh VB