Dầu bảo vệ bề mặt phôi

NO-C 210

Dầu bảo vệ bề mặt phôi

NO-C 305